Definicje

Klient: każda profesjonalna lub fizyczna osoba zdolna w rozumieniu art. 1123 i następnych Kodeksu cywilnego, lub osoba prawna, która odwiedza stronę internetową podlegającą tym ogólnym warunkom.
Usługi i usługi : https://www.ecofass.com udostępnia Klientom informacje zawarte na Stronie, w szczególności teksty - obrazy - filmy wideo.

Informacje dla klientów : Ci zwane dalej « Informacjami (s)  », które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez https://www.ecofass.com do zarządzania kontem, zarządzania relacjami z klientami oraz do celów analizy i statystyki.

Użytkownik: Internet łączący się z użytkownikiem, korzystającym z wyżej wymienionej strony.

Informacje osobowe: « Informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, do których mają zastosowanie » (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).

1. Prezentacja strony internetowej.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, jest ona skierowana do użytkowników strony internetowej https://www.ecofass.com tożsamość różnych stron zaangażowanych w jego wdrożenie i monitorowanie:

Właściciel : SAS CG INDUSTRY Kapitał zakładowy 1 112 800,00€ - 17 RUE CHARLES FAVRE 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Responsible publication : Aline Lonjaret - aline@ecofass.com
Menedżer publikacji jest osobą fizyczną lub prawną.
Webmaster : Aline Lonjaret - aline@ecofass.com
Hébergeur : Online SAS - BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 01 84 13 00 00 00
Data ochrony delegat : Aline Lonjarret - aline@ecofass.com

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Serwis stanowi pracę intelektualną chronioną przepisami Kodeksu własności intelektualnej oraz obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Klient nie może w żaden sposób ponownie wykorzystać, przenieść lub wykorzystać na własny rachunek wszystkich lub części elementów lub prac na Stronie.

Użytkowanie strony…. https://www.ecofass.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być modyfikowane lub uzupełniane w dowolnym momencie, dlatego też użytkownicy strony https://www.ecofass.com są zapraszani do regularnego konsultowania się z nimi.

Niniejsza strona internetowa jest zwykle dostępna przez cały czas dla użytkowników. Jednakże, przerwa z powodów technicznych konserwacji może być podjęta przez https://www.ecofass.com, które będą starały się poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji. Strona internetowa https://www.ecofass.com jest regularnie aktualizowana przez https://www.ecofass.com odpowiedzialny. Podobnie, uwagi prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, aby je przeczytać.

3. Celem strony internetowej https://www.ecofass.com jest dostarczenie informacji dotyczących całej działalności firmy. https://www.ecofass.com stara się zapewnić jak najdokładniejsze informacje na stronie internetowej https://www.ecofass.com . Jednakże, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, bez względu na to, czy zostały one spowodowane przez niego samego, czy też przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają tych informacji.

Wszystkie informacje wskazane na stronie internetowej https://www.ecofass.com są podane jako wskazówka i podlegają zmianom. Ponadto, informacje na stronie internetowej https://www.ecofass.com nie są wyczerpujące. Są one przedmiotem zmian, które zostały wprowadzone od czasu ich umieszczenia w sieci.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Serwis wykorzystuje technologię JavaScript i strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne związane z korzystaniem z witryny. Ponadto, użytkownik strony zobowiązuje się do uzyskania dostępu do strony przy użyciu najnowszych, wolnych od wirusów materiałów i przy użyciu najnowocześniejszej przeglądarki. Strona https://www.ecofass.com jest prowadzona przez usługodawcę na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami Ogólnych Przepisów o Ochronie Danych (GDR : nr 2016-679)

Celem jest zapewnienie usługi, która zapewnia najlepszy wskaźnik dostępności. Gospodarz zapewnia ciągłość usług 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zastrzega sobie jednak prawo do przerwania świadczenia usługi hostingowej na możliwie najkrótsze okresy czasu, w szczególności na utrzymanie, poprawę infrastruktury, awarię infrastruktury lub jeżeli Usługi i Usługi generują ruch uznany za nienormalny.

https://www.ecofass.com i gospodarz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego połączonego w szczególności z przeciążeniem sieci uniemożliwiającym dostęp do serwera.

5. Własność intelektualna i fałszerstwa.

https://www.ecofass.com jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w tym tekstów, obrazów, grafik, logotypów, filmów wideo, ikon i dźwięków. jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja wszystkich lub części elementów strony, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów jest zabronione, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę : https://www.ecofass.com.

Każde nieuprawnione korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie traktowane jako naruszenie i będzie ścigane zgodnie z przepisami art. L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

https://www.ecofass.com działa jako wydawca strony. https://www.ecofass.com  jest odpowiedzialny za jakość i prawdziwość publikowanych treści.

https://www.ecofass.com nie może ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas dostępu do strony internetowej https://www.ecofass.com, wynikające albo z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, albo z wystąpienia błędu lub niezgodności.

https://www.ecofass.com nie może również ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata udziału w rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny https://www.ecofass.com.Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktowej) są dostępne dla użytkowników. https://www.ecofass.com zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedzenia, wszelkich treści zdeponowanych w tym miejscu, które naruszają ustawodawstwo obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby https://www.ecofass.com zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności w postępowaniu cywilnym i/lub karnym, w szczególności w przypadku treści rasistowskich, obraźliwych, zniesławiających lub pornograficznych, niezależnie od użytego środka przekazu (tekst, fotografia, itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, ustawie z dnia 06 sierpnia 2004 r. o ochronie danych osobowych oraz o ogólnych przepisach o ochronie danych (RGPD  nr 2016-679).

7.1 Odpowiedzialność za gromadzenie danych osobowych

Dla danych osobowych zebranych w kontekście tworzenia konta osobistego Użytkownika i przeglądania Strony, za przetwarzanie danych osobowych odpowiada: CG INDUSTRY. https://www.ecofass.comjest reprezentowana przez Claude’a Gunuchota, jego przedstawiciela prawnego

Jako kontroler danych, które zbiera, https://www.ecofass.com zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. W szczególności na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za ustalenie celów przetwarzania danych, zapewnienie potencjalnym i klientom, po zebraniu ich zgody, pełnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych oraz prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych zgodnie z rzeczywistością. w każdym przypadku, gdy https://www.ecofass.com przetwarza dane osobowe, https://www.ecofass.com podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności i przydatności danych osobowych do celów, dla których https://www.ecofass.com przetwarza je.

 

7.2 Cel zebranych danych

 

https://www.ecofass.com może przetworzyć całość lub część danych :

 • aby umożliwić nawigację na Stronie oraz zarządzanie i śledzenie usług i usług zamówionych przez użytkownika: połączenie i korzystanie z danych Strony, fakturowanie, historia zamówień, itp.
 •  
 • w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spamming, hacking….) : sprzęt komputerowy używany do przeglądania stron, adres IP, hasło (hash)
 •  
 • w celu poprawy nawigacji na stronie : połączenie i dane użytkowe
 •  
 • w celu przeprowadzenia opcjonalnych ankiet satysfakcji z korzystania z witryny na https://www.ecofass.com : adres e-mail
 • >> do prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, email) : numer telefonu, adres e-mail
 • https://www.ecofass.com nie wprowadza do obrotu danych osobowych, które w związku z tym są wykorzystywane wyłącznie z konieczności lub do celów statystycznych i analitycznych.

   

  7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

   

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, Użytkownicy https://www.ecofass.com mają następujące prawa:

   
  • prawo dostępu (art. 15 DGPS) i sprostowania (art. 16 DGPS), aktualizacji, kompletności danych osobowych użytkowników (art. 17 DGPS), w przypadku gdy są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne, lub których zbieranie, wykorzystywanie, komunikowanie lub przechowywanie jest zabronione
  •  
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13 ust. 2 lit. c) DGPS)
  •  
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników (art. 18 RGPD)
  •  
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkowników (art. 21 RGPD)
  •  
  • prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez Użytkowników, gdy dane te są przetwarzane automatycznie na podstawie ich zgody lub umowy (art. 20 RGPD)
  •  
  • prawo do definiowania losów danych Użytkowników po ich śmierci oraz do wyboru osoby, do której https://www.ecofass.com musi przekazać (lub nie) swoje dane stronie trzeciej, że wcześniej oznaczone
  •  

  Jak tylko https://www.ecofass.com dowie się o śmierci użytkownika i w przypadku braku instrukcji od niego, https://www.ecofass.com zobowiązuje się do zniszczenia swoich danych, chyba że ich przechowywanie jest konieczne dla celów dowodowych lub w celu spełnienia obowiązku prawnego.

   

  Jeśli Użytkownik chce wiedzieć jak https://www.ecofass.com wykorzystuje swoje Dane Osobowe, prosi o ich poprawienie lub obiekty do ich przetwarzania, Użytkownik może skontaktować się https://www.ecofass.com na piśmie pod następującym adresem:

   CG INDUSTRY - DPO, Aline Lonjarret
  17 RUE CHARLES FAVRE 39260 MOIRANS EN MONTAGNE.W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby poprawić, zaktualizować lub usunąć, podając dokładne dane osobowe za pomocą kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). https://www.ecofass.com przez prawo, w szczególności w odniesieniu do przechowywania lub archiwizacji dokumentów. Użytkownicy https://www.ecofass.com mogą złożyć skargę do organów nadzoru, a w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

   

  7.4 Nieujawnianie danych osobowych

  https://www.ecofass.com nie przetwarza, nie przyjmuje ani nie przekazuje Informacji zebranych o swoich Klientach do kraju spoza Unii Europejskiej lub uznanych przez Komisję Europejską za « nieodpowiednie » bez uprzedniego poinformowania Klienta. https://www.ecofass.com może jednak swobodnie wybierać swoich technicznych i handlowych podwykonawców, pod warunkiem, że zapewnią oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnych przepisów o ochronie danych (GDR  nr 2016-679).

  https://www.ecofass.com zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa informacji, a w szczególności, że informacje te nie są przekazywane osobom nieupoważnionym. Jednakże, jeśli incydent naruszający integralność lub poufność Informacji dla Klienta zostanie zgłoszony do wiadomości https://www.ecofass.com, ten ostatni ma obowiązek jak najszybciej poinformować Klienta i poinformować go o podjętych środkach naprawczych. Ponadto https://www.ecofass.com nie gromadzi żadnych « danych szczególnie chronionych ».

  Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez spółki zależne https://www.ecofass.com i podwykonawców (usługodawców), wyłącznie do celów niniejszej polityki.

  W granicach swoich odpowiednich atrybucji i dla celów wymienionych powyżej, głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych użytkowników z https://www.ecofass.com są głównie nasi agenci obsługi klienta.

  7.5 Rodzaje zbieranych danych

  Dla użytkowników Strony https://www.ecofass.com, gromadzimy następujące dane, które są niezbędne do działania serwisu  i które będą przechowywane przez maksymalny okres 48 miesięcy po zakończeniu stosunku umownego:
  email

  https://www.ecofass.com gromadzi również informacje, które poprawiają komfort użytkowania i zapewniają kontekstowe porady:
  nazwa, imię, firma, telefon, adres

  Dane te są przechowywane przez maksymalny okres 48 miesięcy po zakończeniu stosunku umownego

  .

  8. Powiadomienie o wypadku

  Nieważne jak bardzo się starasz, żadna metoda transmisji przez Internet i żadna metoda elektronicznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy o tym zainteresowanych użytkowników, aby mogli oni podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury zgłaszania incydentów uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zobowiązujemy się do pełnego informowania naszych klientów o wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem ich konta oraz do dostarczania im wszelkich informacji niezbędnych do pomocy w wypełnianiu ich własnych obowiązków sprawozdawczych.

  Żadne dane osobowe użytkownika strony https://www.ecofass.com n nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przenoszone, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku stronom trzecim. Tylko założenie nabycia https://www.ecofass.com i jego prawa pozwoliłyby na przekazanie tych informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika strony https://www.ecofass.com.

  Security

  Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych i danych osobowych dotyczących zdrowia, https://www.ecofass.com używa sieci chronionych przez standardowe urządzenia, takie jak zapory sieciowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasło.

   

  Przy przetwarzaniu danych osobowych, https://www.ecofass.compodejmij wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony ich przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

   

  9 Cookies » hiperłącza i znaczniki internetowe

  Strona https://www.ecofass.com zawiera szereg hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą https://www.ecofass.com. Jednak https://www.ecofass.com nie ma możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i dlatego nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za ten fakt.

  Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, zgadzasz się, że strona może ich używać. Możesz wyłączyć te pliki cookie w dowolnym momencie i bezpłatnie z opcji dezaktywacji oferowanych Tobie i przywołanych poniżej, wiedząc, że może to zmniejszyć lub uniemożliwić dostęp do wszystkich lub części usług oferowanych przez stronę.

  9.1 « COOKIES »

   

  A « cookie » to mały plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany na terminalu Użytkownika (np. komputer, smartfon), (dalej « Cookies »). Plik ten zawiera informacje takie jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych Użytkownika, system operacyjny Użytkownika oraz datę i godzinę dostępu. Cookies nie mogą w żadnym wypadku uszkodzić terminala Użytkownika.

   

  https://www.ecofass.com prawdopodobnie przetwarza informacje Użytkownika dotyczące jego wizyty na Stronie, takie jak odwiedzane strony, wykonane wyszukiwania. Informacje te pozwalają https://www.ecofass.com poprawić zawartość Strony, nawigację Użytkownika.

   

  Książki ułatwiają nawigację i/lub świadczenie usług oferowanych przez Stronę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby mógł zdecydować, czy chce je zaakceptować, tak aby Pliki Cookies były rejestrowane w terminalu, czy też przeciwnie, aby były odrzucane, systematycznie lub w zależności od ich pochodzenia. Użytkownik może również skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby od czasu do czasu oferowała mu akceptację lub odrzucenie Cookies, zanim Cookie zostanie prawdopodobnie zapisane w jego terminalu. https://www.ecofass.com informuje Użytkownika, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje jego przeglądarki mogą być dostępne.

   

  Jeśli Użytkownik odmówi akceptacji plików cookie w swoim urządzeniu lub przeglądarce, lub jeśli Użytkownik usunie te zarejestrowane, Użytkownik zostanie poinformowany, że jego nawigacja i doświadczenie na Stronie może być ograniczone. Może to również mieć miejsce w przypadku, gdy https://www.ecofass.com lub jeden z dostawców usług nie może rozpoznać, dla celów kompatybilności technicznej, typu przeglądarki używanej przez terminal, języka i ustawień wyświetlania lub kraju, z którego terminal wydaje się być podłączony do Internetu.

   

  Le cas échéant, https://www.ecofass.com décline toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé du Site et des services éventuellement proposés par https://www.ecofass.com, résultant (i) du refus de Cookies par l’Utilisateur (ii) de l’impossibilité pour https://www.ecofass.com d’enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement du fait du choix de l’Utilisateur. Pour la gestion des Cookies et des choix de l’Utilisateur, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide du navigateur, qui permettra de savoir de quelle manière l’Utilisateur peut modifier ses souhaits en matière de Cookies.

   

  À tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix d’exprimer et de modifier ses souhaits en matière de Cookies. https://www.ecofass.com pourra en outre faire appel aux services de prestataires externes pour l’aider à recueillir et traiter les informations décrites dans cette section.

   

  Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Twitter, Facebook, Linkedin et Google Plus figurant sur le Site de https://www.ecofass.com ou dans son application mobile et si l’Utilisateur a accepté le dépôt de cookies en poursuivant sa navigation sur le Site Internet ou l’application mobile de https://www.ecofass.com, Twitter, Facebook, Linkedin et Google Plus peuvent également déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable).

   

  Ces types de cookies ne sont déposés sur vos terminaux qu’à condition que vous y consentiez, en continuant votre navigation sur le Site Internet ou l’application mobile de https://www.ecofass.com. À tout moment, l’Utilisateur peut néanmoins revenir sur son consentement à ce que https://www.ecofass.com dépose ce type de cookies.

   

  Article 9.2. BALISES (« TAGS ») INTERNET

   

  https://www.ecofass.com może okazjonalnie używać znaczników internetowych (zwanych również « tagami » lub znacznikami akcji, jednopikselowymi GIF, przezroczystymi GIF, niewidocznymi GIF i jedno-na-jeden GIF) i wdrażać je za pośrednictwem partnera w dziedzinie analizy sieci Web, który może być zlokalizowany (i w związku z tym może przechowywać odpowiednie informacje, w tym adres IP użytkownika) w obcym kraju.

  Technologia ta pozwala https://www.ecofass.com na ocenę odpowiedzi odwiedzających na Stronie i skuteczności jej działań (na przykład, liczba razy otwierana strona i informacje, z którymi się konsultowano), jak również korzystania przez Użytkownika z tej Strony.

  Zewnętrzny dostawca może zbierać informacje o odwiedzających Stronę i inne strony internetowe za pomocą tych znaczników, sporządzać raporty o aktywności Strony dla https://www.ecofass.com, a także świadczyć inne usługi związane z użytkowaniem Strony i Internetu.

  10. Prawo właściwe i jurysdykcja.

  Wszelkie spory dotyczące korzystania z witryny…. https://www.ecofass.com podlega prawu francuskiemu. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, wyłączną jurysdykcję przypisuje się właściwym sądom w Lons le Saunie

  .

  Rozwiązanie Ecofass

  Ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla beczek metalowych.

  Beczki do

  Beczki Ecofass nadają się do piwa, wina i wielu innych płynów.

  Więcej o naszych beczkach

  Praktyczne, ekologiczne, ekonomiczne... naszym beczkom nie brakuje zalet!

  Różne rozmiary beczek

  Nasze beczki dostępne są w kilku pojemnościach, w zależności od potrzeb.

  Zestaw testowy Ecofass

  Chcesz przetestować nową generację beczek do piwa lub do wina?

  Pozostań w kontakcie z Ecofass

  Śledź nas w dowolnym czasie i miejscu

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z nowościami Ecofass dzięki wiadomościom e-mail.

  Zatwierdź

  Kos ayam oven yang meningkat sepanjang bulan Jun telah memperluaskan slot online bekalan pembuat ayam. Pakar kewangan menjangkakan bahawa kos ketuhar meningkat pada dasarnya untuk membantu penyampaian bahagian unggas.

  TSekiranya anda melihat perkembangan kos selama tiga bulan terakhir hingga bandar togel 16 Julai 2020, kos stok PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk (CPIN) telah meningkat sebanyak 26.54%. Kos tawaran PT Malindo Feedmill Tbk.

  (Prinsip) juga meningkat sebanyak keluaran togel. Sementara itu, bahagian PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) berkembang sebanyak 17.86%.

  © 2014 ECOFASS